Sozvočje svetov / Harmony of the Spheres

Narodna galerija / National Gallery

24.5.2016

19.30 Andrej Smrekar, muzejski svetnik, Narodna galerija /

senior curator, National Gallery of Slovenia

 Užitek v gledanju / The Pleasure of Gaze

Divertimento se v svoji izvirni funkciji nanaša na sinestezijo – sočasnost čutnih zaznav, tako da te v medsebojni podkrepitvi zagotovijo prijetno doživetje. Analogno večplastnost odkrivamo v slikah, ki nam ponujajo literarno zgodbo in hkrati meditacijo o značaju vida in funkciji pogleda. Če obe intenci označimo kot izgovor za nagovor čutnosti in erotičnosti, je to moralistična ekskluzivnost. Užitek v gledanju je tako užitek v prepoznavanju, uvidevanju, razumevanju in seveda v čutnem doživetju.

Divertimento in its original intention makes use of synesthesia – simultaneity of senses working in mutual enforcement of sensation which warrants a pleasurable experience. An analogous multi-faceting is inherent in paintings which offer a specific narrative and a meditation on the nature of sight and function of gaze. To describe both intentions as a pretext for sensuality and the erotic is a matter of moralistic exclusivism. The pleasure in gaze is the pleasure in recognition, insight, understanding, as well as in sensual experience.

 20.00 Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije / Slovene Philharmonic String Chamber Orchestra

5’ za Divertimento (AG Ljubljana) / 5 mins for a Divertimento

Dominik Steklasa (mentor red. prof. / menthor Prof Emer Pavel Mihelčič)

Matej Bonin (1986): novo delo za harmoniko in godalni orkester / new composition for accordion and string orchestra

solist / soloist Luka Juhart, harmonika / accordion

Béla Bartok (1981–1945): Divertimento za godala / Divertimento for Strings

Skladbo Mateja Bonina po naročilu Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije je v celoti podprla glasbena fundacija Ernst von Siemens. / Composition by Matej Bonin commissioned by Slovene Philharmonic String Chamber Orchestra was funded by the Ernst von Siemens Music Foundation.

SLOVENSKOENGLISH