Sozvočje svetov / Harmony of the Spheres

Narodna galerija / National gallery

12.4.2016

Program: 

19.30 Ferdinand Šerbelj, muzejski svetnik, Narodna galerija /

senior curator, National Gallery of Slovenia

 Rokokojski glasbeni salon / Roccoco Music Salon

Za razliko od renesančnih humanističnih druženj so bili v baroku literarni in glasbeni saloni žarišča visoke kulture. Nova glasbila so nudila pestro mavrico drugačnih akustičnih doživetij. Zbiranje ob glasbenih virtuozih, pa tudi ob izbrušenih nastopih ljubiteljskih izvajalcev, je nakazovalo prerazporejanje družbene moči v ugašajočem baročnem absolutizmu. Med poznobaročnimi mojstri srednje Evrope v slikanju salonske motivike po Benečanu Pietru Longhiju prednjači v Bolzanu delujoči Karel Henrici (1737–1823), čigar slike salonskega glasbeno-karnevalskega žanra se najdejo tudi v zbirkah na Slovenskem.

 In contrast to the Renaissance humanist sociability the Baroque literary and music salons emerged as the carriers of high culture. New instruments offered a great variety of different acoustic experiences. Gatherings around music virtuosos as well as sophisticated amateur performers were symptoms of redistribution of social power during the expiration of the Baroque absolutism. Among the late-Baroque Central European painters of salon scenes following the older Venetian Pietro Longhi, Carl Henrici (1737–1823) stands out and his paintings have found ways also to the Slovenian collections.

 20.00 Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije / Slovene Philharmonic String Chamber Orchestra

W. A. Mozart: Divertimento v D - duru / Divertimento in D major

Alenja Pivko Kneževič: "Wane"  (mentor red. prof. / menthor Prof Uroš Rojko)

Nina Šenk (1982): Capriccio za violončelo in godalni orkester / Concertino for Cello and String Orchestra, solistka / soloist Igor Mitrović, violončelo / cello

Wolfgang Rihm (1952): “Ländler” za godala (1979) / “Ländler” for Strings (1979)

Franz Schubert (1797 –1828): Pet nemških plesov /  Five German Dances

Skladbo Nine Šenk po naročilu Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije je v celoti podprla glasbena fundacija Ernst von Siemens. / Composition by Nina Šenk commissioned by Slovene Philharmonic String Chamber Orchestra was funded by the Ernst von Siemens Music Foundation.

SLOVENSKOENGLISH