Sozvočje svetov / Harmony of the Spheres

Narodna galerija / National gallery

2.2.2016

Program: 

19.30 Mateja Breščak, muzejska svetovalka,

Narodna galerija / curator, National Gallery of Slovenia

Satir Ivana Zajca / The Satyr by Ivan Zajec

Satiri so v mitologiji metafore človekove iracionalne narave ali celo njene živalske plati. Pol kozja pol človeška bitja iz Dionizovega spremstva so v likovni umetnosti sredstva projekcije nezavednih sil v človekovi psihi. Sodijo med tiste podobe, ki so omogočale upodabljanje skoraj vsega, kar je presegalo estetske norme, družbeno etiketo in konvencije v medsebojnih odnosih med ljudmi. V času študija na dunajski specialki je leta 1894 kipar Ivan Zajec v neobaročni akademski maniri ustvaril bronasto plastiko Prestrašeni satir, ki nam še vedno kaže lik satira v tej tradicionalni funkciji.

Satyres in Greek mythology are metaphors of the irrational in human nature or even of its animal aspect. Half goat – half human creatures from the entourage of Dionysus in visual art are projections of the unconscious forces in human soul. They belong to the images which made visualisation of almost anything beyond the aesthetic norm, social etiquette and convention in interpersonal relations possible. During his studies at the Vienna Art Academy Ivan Zajec modelled his Frightened Satyr in 1894 in a neo-baroque manner showing him in such Western tradition of image making.

20.00 Komorni godalni orkester SF / Slovene Philharmonic String Chamber Orchestra

5’ za Divertimento (AG Ljubljana) / 5 mins for a Divertimento

David Veber (mentor red. prof. / menthor Prof Marko Mihevc)

Lucijan Marija Škerjanc (1900–1973):

Concertino za klavir in godala (1949) / Concertino for Piano and Strings (1949)

solist / soloist Urban Stanič, klavir / piano

Jani Golob: Medigra za dve violini in godala / Entracte for Two Violins and Strings

Matija Bravničar (1897–1977): Divertissement za godalni orkester in klavir (1933) / Divertimento for String Orchestra and Piano (1933)

SLOVENSKOENGLISH