Sozvočje svetov / Harmony of the Spheres

Narodna galerija / National gallery

24.11.2015

Program:

9.30 Michel Mohor, kustos, Narodna galerija / curator, National Gallery of Slovenia

Uživanje v revščini, trpljenje v bogastvu? Ideologije prostega časa in zabave Enjoyment in Poverty, Suffering in Riches? Ideologies of Leisure and Amusement

Umetniki so stoletja iz različnih vzgibov predstavljali različne družbene skupine in njihov prosti čas. Dela so pod vplivom miljeja nastala kot komentar o vedênju, morali, vzrokih za trenutno stanje v družbi, oziroma so sčasoma to postala. Na predavanju bomo primerjali odraz ideologij v različnih upodobitvah prostega časa in zabave od nizozemskih mojstrov 17. stoletja do zgodnje moderne prve polovice 20. stoletja, vključno z deli Almanacha, Pernharta, Karingerja, Jakopiča, Rembrandta, Courbeta in Maneta.

 Artists have represented diverse social classes and their leisure time for centuries. Their works were generated by their milieu as a commentary on behaviour, ethics, and reasons for the state of affairs in society, or were subsequently taken as such. The lecture will compare and contrast ideologies reflected in representations of leisure and amusement from the Netherlandish artists of the 17th through the Early Modernism of the first half of the 20th centuries and will include works by Almanach, Pernhart, Karinger, Jakopič, Rembrandt, Courbet, and Manet.

 20.00 Komorni godalni orkester SF / Slovene Philharmonic String Chamber Orchestra

5’ za Divertimento (AG Ljubljana) / 5’ for a Divertimento

Leon Firšt (mentor red. prof. / menthor Prof Dušan Bavdek)

Krzysztof Penderecki (1933):

Capriccio za oboo in godala (1964) / Capriccio for Oboe and Strings (1964)

solist / soloist Matej Šarc, oboa / oboe

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791):

Divertimento št. 11 v D-duru, KV 251 / Divertimento No. 11 in D-major, KV 251

SLOVENSKOENGLISH